تنصیف دارایی زوج

تنصیف دارایی زوج

تنصیف دارایی در عقد نکاح

 

تنصیف یکی از شروط مندرج در عقد نامه های رسمی ازدواج است و مربوط به انتقال بخشی از اموال و دارایی زوج به زوجه در آینده و در صورت وقوع طلاق و تحت شرایطی خاص گفته می شود.

در قباله ازدواج یا همان عقدنامه مواردی به عنوان شرط ضمن عقد نکاح آمده است، که آقایان عموما آن شروط را قبول و آن را امضاء میکنند.

از جمله شروط مهم آن، تنصیف (نصف کردن) دارایی زوج میباشد که بررسی آن میپردازیم.

“زوج ضمن عقد ازدواج متعهد می‌شود که هر گاه طلاق به درخواست زوجه نباشد و طبق تشخیص دادگاه تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسرداری یا سوء اخلاق و رفتار او نباشد، زوج موظف است تا نصف دارایی موجود را که در ایام زناشویی با او به‌ دست آورده یا معادل آن را؛ طبق نظر دادگاه، بلاعوض به زوجه منتقل کند.”

به عبارت ساده تر اگر بعد از عقد زوج تقاضای طلاق کند و طبق تشخیص دادگاه تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء رفتار و اخلاق وی نباشد زوج موظف است تا نصف دارایی خود را که در ایام زناشویی با زوجه به دست آورده است یا معادل آن را طبق نظر دادگاه به زوجه منتقل کند.

با توجه به اینکه تاکنون مقررات قانونی در خصوص مالکیت زوجه مطلقه برنصف دارایی زوج به تصویب نرسیده است اما این شرط یکی از شروطی است که با مجوز ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی به صورت چاپی و پیش بینی شده در قباله های ازدواج قید می شود و در اکثر موارد زوج بدون علم و اطلاع از مضمون و اثر این شرط آن را می پذیرد.

شرایط تنصیف دارایی:

 1. لازم است این شرط به امضای زوجین رسیده باشد.
  بنابراین چنانچه این شرط توسط زوجین و بخصوص زوج به امضا نرسیده باشد قابلیت اجرا ندارد.
 2. طلاق به درخواست زوج باشد.
  این شرط در حالتی اجرایی می شود که مرد خواستار طلاق باشد. بنابراین اگر زن خواستار طلاق بود نصف اموال مرد به او تعلق نخواهد گرفت.
 3. طلاق به دلیل تخلف زن از انجام وظایف همسرداری یا سوء اخلاق و رفتار او نباشد.
  طلاق نباید به خاطر تخلف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتار او مثل ناسازگاری و عدم تمکین و بد اخلاقی او باشد.
 4. وقوع طلاق.
  این موضوع فقط پس از طلاق یا ضمن صدور حکم طلاق، قابل اجراست و بنابراین قبل از طلاق هیچ موضوعیتی ندارد
 5. این شرط شامل اموالی می شود که در زمان وقوع طلاق موجود باشند.
  بنابراین شامل اموالی که بعد از عقد بدست آمده اما از بین رفته یا فروخته شده و دیگر در تملک شوهر نیست ، نمی شود.
 6. این شرط شامل اموالی می شود که پس از عقد، توسط شوهر به دست آمده باشد.
  بنابراین شامل اموالی که قبل از عقد به دست آمده است نمی باشد

 

کدام اموال زوج بین او و زوجه نصف میشود؟

اموالی که از ابتدای مدت زندگی زناشویی تا زمان طلاق (جاری شدن عقد نکاح) به دست آورده است.

چه میزان از دارایی تقسیم می شود؟

تعیین این که چه مقدار از دارایی تقسیم می شود، بر عهده قاضی و دادگاه است، زیرا در شرط مذکور تنها حداکثر مشخص شده است (تا نصف دارایی) و راجع به حداقل آن چیزی بیان نشده است، ثانیا از عبارت “طبق نظر دادگاه” هم استنباط میشود که دادگاه اختیار دارد هر میزانی که صلاح میداند معین کند و به آن حکم دهد، فقط به بیشتر از نصف نمیتواند رای دهد.

 

اشتراک گذاری پست