تنصیف دارایی زوج

تنصیف دارایی زوج

تنصیف یکی از شروط مندرج در عقد نامه های رسمی ازدواج است و مربوط به انتقال بخشی از اموال و دارایی زوج به زوجه در آینده و در صورت وقوع طلاق و تحت شرایطی خاص گفته می شود.

اگر بعد از عقد زوج تقاضای طلاق کند و طبق تشخیص دادگاه تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء رفتار و اخلاق وی نباشد زوج موظف است تا نصف دارایی خود را که در ایام زناشویی با زوجه به دست آورده است یا معادل آن را طبق نظر دادگاه به زوجه منتقل کند.

با توجه به اینکه تاکنون مقررات قانونی در خصوص مالکیت زوجه مطلقه برنصف دارایی زوج به تصویب نرسیده است اما این شرط یکی از شروطی است که با مجوز ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی به صورت چاپی و پیش بینی شده در قباله های ازدواج قید می شود و در اکثر موارد زوج بدون علم و اطلاع از مضمون و اثر این شرط آن را می پذیرد.

شرط  تنصیف دارایی یاتعلق گرفتن نصف دارایی شوهر به زن موارد زیر میباشد

  1. لازم است این شرط به امضای زوجین رسیده باشد . بنابراین چنانچه این شرط توسط زوجین و بخصوص زوج به امضا نرسیده باشد قابلیت اجرا ندارد.
  2. این موضوع فقط پس از طلاق یا ضمن صدور حکم طلاق ، قابل اجراست و بنابراین قبل از طلاق هیچ موضوعیتی ندارد
  3. طلاق نباید به خاطر تخلف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتار او مثل ناسازگاری و عدم تمکین و بد اخلاقی او باشد.
  4. این شرط در حالتی اجرایی می شود که مرد خواستار طلاق باشد . بنابراین اگر زن خواستار طلاق بود نصف اموال مرد به او تعلق نخواهد گرفت.
  5. این شرط شامل اموالی می شود که در زمان وقوع طلاق موجود باشند – بنابراین شامل اموالی که بعد از عقد بدست آمده اما از بین رفته یا فروخته شده و دیگر در تملک شوهر نیست ، نمی شود .
  6. این شرط  شامل اموالی می شود که پس از عقد , توسط شوهر به دست آمده باشد.بنابراین شامل اموالی که قبل از عقد به دست آمده است نمی باشد

اشتراک گذاری پست