تگ - مهریه

توقیف خودرو و خط موبایل برای وصول مهریه

مطابق با قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، زن با استناد به اینکه خواهان وصول مهریه خود است قادر به توقیف تمام اموال و دارایی شوهر اعم از منزل مسکونی، خط تلفن و اثاثیه زندگی (اموالی در حد عرف، نیاز و شان مرد) نیست و قانون برای پشتیبانی از بدهکاران مالی از جمله مردان بدهکار مهریه، استثنائاتی را برای اموال قابل توقیف قرار داده و امکان توقیف برخی اموال نظیر خودرو را به صورت مشروط فراهم کرده است. مطابق با ماده ۲۴...

مهریه

مهر، مهریه، صداق، کابین   مهریه مالی است که زن بر اثر ازدواج مالک می شود و مرد ملزم به دادن آن به زن می گردد. مهر با شیربها یا (باشلق) تفاوت دارد. صرف نظر از فلسفه وجودی شیربها در گذشته امروزه شیر بها جزئی از مهر است که نقداً به وسیله ی ولی دختر برای او دریافت می شود و به مصرف تهیه جهیزیه ی او می رسد. نکته ی قابل توجه آن است که مهریه از نظر ماهیت، یک قرارداد صد در...