تگ - قراردادها و پیمانها

قواعد عمومی قراردادها

نکاتی کاربردی از قواعد و اصول عمومی قراردادها       مقدمه زندگی در جوامع امروزی داراری پیچیدگی های خاص و زیادی در حوزه های مختلفی مانند اقتصاد، خانواده و ... می باشد. هر یک از این حوزه ها دارای قواعد و قوانین خاص خود می باشد که مجموع آنها زندگی اجتماعی افراد را شکل می دهد. ناگزیر هستیم برای اینکه بتوانیم زندگی آرامتر، کم دردس تر و ... داشته باشیم این قوانین و قواعد را بدانیم یا از کسانی که نسبت به این امور تخصص دارند...