تگ - قانون چک

متن قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب ۱۴۰۰

دانلود فایل pdf متن قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب 1400 متن قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب 1400   ماده ۱- در ماده (۶) قانون صدور چک مصوب 1355/4/16 با اصلاحات و الحاقات بعدی عبارت‌های «و مدت اعتبار» و «حداکثر مدت اعتبار چک از زمان دریافت دسته چک سه سال است و چک‌هایی که تاریخ مندرج در آنها پس از مدت اعتبار باشد، مشمول این قانون نمی شوند.» حذف می شود. ماده ۲- در تبصره (۱) ماده (۲۱مکرر) قانون، عبارت «در مورد چک‌هایی...

متن قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب ۱۳۹۷

دانلود فایل pdf متن قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب ۱۳۹۷ قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب 1397       ماده 1- متن زیر به عنوان تبصره به ماده (1) قانون صدور چک مصوب 1355/4/16 با اصلاحات و الحاقات بعدی آن الحاق می‌گردد: تبصره - قوانین و مقررات مرتبط با چک حسب مورد، راجع به چک هایی که به شکل الکترونیکی (داده پیام) صادر می‌شوند نیز لازم الرعایه است. بانک مرکزی مکلف است ظرف مدت یک سال پس از لازم الاجراء شدن این قانون، اقدامات...

متن کامل قانون چک مصوب ۱۳۵۵ و اصلاحیه ۱۳۹۷

دانلود فایل pdf متن کامل قانون چک اﺻﻼﺣﯿﻪ 1397 متن کامل قانون جدید چک ﻣﺼﻮب ﺗﯿﺮﻣﺎه 1355 و اﺻﻼﺣﯿﻪ ﻣﻮرخ 1397/8/13          ماده 1 انواع چک عبارت است از:چک عادی، چکی است که اشخاص عهده بانک ها به حساب جاری خود صادر و دارنده آن تضمینی جز اعتبار صادر کننده آن ندارد. چک تاییده شده، چکی است که اشخاص عهده بانک ها، به حساب جاری خود صادر و توسط بانک محال علیه پرداخت وجه آن تایید می شود. چک تضمین شده، چکی است که توسط بانک به عهده...