تعدیل مهریه ریالی

تعدیل مهریه ریالی

تبصره ماده ۱۰۸۲ : چنانچه مهریه وجه رایج باشد متناسب با تغییر شاخص قیمت سالانه زمان تادیه نسبت به سال اجرای عقد که توسط بانک مرکزی تعیین می گردد محاسبه و پرداخت خواهد شد مگر اینکه زوجین در حین اجرای عقد به نحو دیگری تراضی کرده باشند .

نحوه محاسبه ارزش مهریه وجه رایج کشور

 براساس ماده ۲ آئین نامه اجرایی قانون الحاق  یک تبصره به ماده ۱۰۸۲  قانون مدنی مصوب مورخ ۱۳۷۷/۰۲/۱۳هیات  محترم وزیران نحوه محاسبه ارزش فعلی مهریه به ترتیب ذیل می باشد:

مبلغ مهریه مندرج در عقد نامه =   عدد شاخص در سال قبل  =  ارزش مهریه در حال حاضر

                                                    عدد شاخص در سال  وقوع عقد

 به طور مثال اگر ازدواجی با مبلغ مهریه ۲۰۰/۰۰۰ ریال در سال ۱۳۵۲  تحقق یافته و قرار باشد مبلغ مذکور  در حال  حاضر تادیه گردد . برای محاسبه مبلغ مهریه در حال حاضر ( سال ۱۳۹۵)  از رابطه ذیل استفاده می گردد.

  مبلغ مهریه مندرج در عقد نامه = عدد شاخص در سال ۱۳۹۴ = ارزش مهریه در حال حاضر ( ۱۳۹۵)

                                                      عدد شاخص در سال ۱۳۵۲

  براساس رابطه فوق و با توجه به اعداد شخاص که در جدول پیوست  آمده است :

  ۲۶۷/۶۰۰/۰۰۰ ریال = ۲۰۰/۰۰۰  ریال ×  = ارزش  مهریه در حال حاضر ( سال ۱۳۵۲)

 در نتیجه مهریه  قابل پرداخت در سال ۱۳۹۵  ( زمان تادیه ) معادل ۲۶۷/۶۰۰/۰۰۰ ریال  می باشد.

 بدیهی است  که تا سال ۱۳۹۵  به پایان نرسد، صورت  کسر فوق ، شاخص  سال ۱۳۹۴  یعنی عدد ۴۶/۲۲۷ خواهد بود  و بعد از  پایان  سال ۱۳۹۵   و ورود به سال ۱۳۹۶  شاخص سال ۱۳۹۵  جایگزین شاخص ۱۳۹۴  خواهد گردید.

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران (  شاخص تورم )

اعداد سالانه شاخص در سال ۱۳۹۲- ۱۳۱۵

 

عدد شاخصسالعدد شاخصسالعدد شاخصسال
۲/۴۴۱۳۶۹۰/۱۲۱۳۴۲۰/۰۱۱۳۱۵
۲/۹۵۱۳۷۰۰/۱۳۱۳۴۳۰/۰۱۱۳۱۶
۴/۵۰۱۳۷۱۰/۱۳۱۳۴۴۰/۰۱۱۳۱۷
۳/۶۷۱۳۷۲۰/۱۳۱۳۴۵۰/۰۱۱۳۱۸
۴/۵۰۱۳۷۳۰/۱۳۱۳۴۶۰/۰۱۱۳۱۹
۶/۰۹۱۳۷۴۰/۱۳۱۳۴۷۰/۰۲۱۳۲۰
۶/۰۹۱۳۷۵۰/۱۳۱۳۴۸۰/۰۳۱۳۲۱
۱۱/۲۱۱۳۷۶۰/۱۴۱۳۴۹۰/۰۷۱۳۲۲
۱۳/۱۴۱۳۷۷۰/۱۴۱۳۵۰۰/۰۷۱۳۲۳
۱۵/۵۲۱۳۷۸۰/۱۵۱۳۵۱۰/۰۶۱۳۲۴
۱۸/۶۴۱۳۷۹۰/۱۷۱۳۵۲۰/۰۵۱۳۲۵
۲۰/۹۹۱۳۸۰۰/۱۹۱۳۵۳۰/۰۶۱۳۲۶
۲۷/۰۷۱۳۸۱۰/۲۱۱۳۵۴۰/۰۶۱۳۲۷
۳۱/۳۱۱۳۸۲۰/۲۵۱۳۵۵۰/۰۷۱۳۲۸
۳۶/۰۷۱۳۸۳۰/۳۱۱۳۵۶۰/۰۵۱۳۲۹
۳۹/۸۰۱۳۸۴۰/۳۴۱۳۵۷۰/۰۶۱۳۳۰
۴۴/۵۳۱۳۸۵۰/۳۸۱۳۵۸۰/۰۶۱۳۳۱
۵۲/۷۴۱۳۸۶۰/۴۷۱۳۵۹۰/۰۷۱۳۳۲
۶۶/۱۲۱۳۸۷۰/۵۸۱۳۶۰۰/۰۸۱۳۳۳
۷۳/۲۳۱۳۸۸۰/۶۹۱۳۶۱۰/۰۸۱۳۳۴
۸۲/۳۱۱۳۸۹۰/۷۹۱۳۶۲۰/۰۹۱۳۳۵
۱۰۰/۰۰۱۳۹۰۰/۸۸۱۳۶۳۰/۰۹۱۳۳۶
۱۳۰/۵۴۱۳۹۱۰/۹۴۱۳۶۴۰/۰۹۱۳۳۷
۱۷۵/۸۸۱۳۹۲۱/۱۶۱۳۶۵۰/۱۱۱۳۳۸
۲۰۳/۲۴۱۳۹۳۱/۴۸۱۳۶۶۰/۱۲۱۳۳۹
۲۲۷/۴۶۱۳۹۴۱/۹۱۱۳۶۷۰/۱۲۱۳۴۰
۲/۲۴۱۳۶۸۰/۱۲۱۳۴۱

اشتراک گذاری پست