نامزدی

نامزدی : ( وعده ازدواج )

وعده ی ازدواج ایجاد علقه زوجیت نمی کند اگرچه تمام یا قسمتی از مهریه که بین طرفین برای موقع ازدواج مقرر گردیده پرداخته شده باشد بنابر این هر یک از زن و مرد مادام که عقد نکاح جاری نشده می توانند از وصلت امتناع کنند و طرف دیگر نمی تواند به هیچ وجه او را مجبور به ازدواج کرده یا از جهت صرف امتناع از وصلت مطالبه خسارت کند .

لذا اگر یکی از نامزدها در به هم زدن نامزدی مقصر باشد دارای مسئولیت مدنی است و نامزد دیگر می تواند با رعایت حدود مقرر در قانون مطالبه خسارت کند .( طبق قاعده غرور)

ازجمله سوالاتی که در این مبحث مطرح می شود این است که اگر نامزدی بدون علت موجه نامزدی را به هم زد در صورت احراز ورود خسارت و قبل از جبران خسارت فوت کرد آیا می شود به طرفیت وارث او اقامه دعوی کرد ؟ بله چون دین مالی برای نامزد مقصر ایجاد شده و وارث قائم مقام او در پرداخت دیون اند .

آیا می شود برای جبران خسارت ناشی از به هم زدن نامزدی وجه التزام معین کرد ؟ اگر غرض از تعیین وجه التزام مطالبه خسارت به  صرف امتناع از وصلت نباشد صحیح است .

 پس گرفتن هدایا بعد از بهم خوردن نامزدی

هریک از نامزدها می تواند در صورت به هم خوردن وصلت منظور هدایایی را که به طرف دیگر یا ابوین او برای وصلت منظور داده است مطالبه کند. اگر عین هدایا موجود نباشد. قیمت هدایایی را که عادتا نگهداری می شود را باید بدهد مگر اینکه هدایا بدون تقصیر طرف دیگر تلف شده باشد . البته مفاد این ماده از حیث رجوع به قیمت در موردی که وصلت مزبور در اثر فوت یکی از نامزدها به هم بخورد مجری نیست .( هدیه به خویشاوندان وهمچنین هدیه خویشاوندان به ایشان  با استفاده از وحدت ملاک این ماده قابل مطالبه است.)

اشتراک گذاری پست