جرایم مربوط به مواد مخدر، قاچاق و مصادره

جرایم مربوط به مواد مخدر، قاچاق و مصادره

تعریف قاچاق

– قاچاق به معنای وارد کردن و خارج کردن کالا از کشور بدون مجوز و بدون پرداخت حقوق و عوارض گمرکی می باشد. شیوه حمل و نقل فرقی ندارد. قاچاق می تواند از طریق کشتی هواپیما، کامیون، کانتینر، و یا با پای پیاده و بر دوش مردم محقق شود.

– قاچاق ارز نیز به معنای ورود و خروج ارز بدون مجوز و یا خارج از اندازه مجاز می باشد.

جرایم مربوط به مواد مخدر

طبق قانون مبارزه با مواد مخدر، اعمال زیر جرم است و مرتکب توسط دادگاه انقلاب محاکمه می شود:

الف- کشت خشخاش به هر قصد و نیت که باشد.

ب- کشت شاهدانه برای تولید مواد مخدر.

ج- وارد کردن، صادر کردن و تولید انواع مواد مخدر.

د- نگهداری، حمل، خرید، توزیع و فروش مواد مخدر.

ه- ایجاد کردن و دایر کردن مکان برای استعمال مواد مخدر

و- استعمال مواد مخدر به هر شکل و طریق مگر در مواردی که قانون استثنا کرده باشد(مثلا با اجازه پزشک).

ز- تولید وسایل و ابزار مربوط به مواد مخدر.

ح- پناه دادن یا فراری دادن متهمان و مجرمان مواد مخدر تحت تعقیب.

اشتراک گذاری پست