جرایم مربوط به مواد مخدر، قاچاق و مصادره

جرایم مربوط به مواد مخدر، قاچاق و مصادره

تعریف قاچاق

– قاچاق به معنای وارد كردن و خارج كردن كالا از كشور بدون مجوز و بدون پرداخت حقوق و عوارض گمركی می باشد. شیوه حمل و نقل فرقی ندارد. قاچاق می تواند از طریق كشتی هواپیما، كامیون، كانتینر، و یا با پای پیاده و بر دوش مردم محقق شود.

– قاچاق ارز نیز به معنای ورود و خروج ارز بدون مجوز و یا خارج از اندازه مجاز می باشد.

جرایم مربوط به مواد مخدر

طبق قانون مبارزه با مواد مخدر، اعمال زیر جرم است و مرتكب توسط دادگاه انقلاب محاكمه می شود:

الف- كشت خشخاش به هر قصد و نیت كه باشد.

ب- كشت شاهدانه برای تولید مواد مخدر.

ج- وارد كردن، صادر كردن و تولید انواع مواد مخدر.

د- نگهداری، حمل، خرید، توزیع و فروش مواد مخدر.

ه- ایجاد كردن و دایر كردن مكان برای استعمال مواد مخدر

و- استعمال مواد مخدر به هر شكل و طریق مگر در مواردی كه قانون استثنا كرده باشد(مثلا با اجازه پزشك).

ز- تولید وسایل و ابزار مربوط به مواد مخدر.

ح- پناه دادن یا فراری دادن متهمان و مجرمان مواد مخدر تحت تعقیب.

اشتراک گذاری پست