مواد مخدر

نگهداری، تولید و فروش مواد مخدر تریاک و حشیش زیر ۵ کیلو گرم، بسته به میزان آن تا ۲۰ میلیون تومان جریمه، ۷۴ ضربه شلاق و  ۱۵ سال حبس در پی خواهد داشت و مجازات بالای ۵ کیلوگرم در این موارد اعدام می باشد.نگهداری، تولید و فروش مواد مخدر هرویین، کوکایین و شیشه  کمتر از ۳۰ گرم، بسته به میزان آن تا ۶ میلیون تومان جریمه، ۷۴ ضربه شلاق و  ۱۵ سال حبس در پی خواهد داشت و مجازات بالای ۳۰ گرم در این اعدام می باشد.