مالیات

خیر اگر چنین كاری صورت پذیرد، یعنی تجدید یا تمدید موارد فوق صورت پذیرد ، صادركنندگان آنها نسبت به پرداخت بدهی مالیاتهای افراد فوق دارای مسئولیت تضامنی خواهند بود.

1-گواهی پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی قطعی شده 2- گواهی اداره امور مالیاتی مربوطه , مبنی بر وصول نسخه ای از صورتهای مالی ارائه شده به بانكها و سایر موسسات اعتباری .

1- خرید سالانه 2- فروش سالانه 3- درآمد ناویژه 4- میزان تولید در كارخانجات 5- ارزش حق واگذاری محل كسب جمع كل وجوهی كه بابت حق التحریر و حق الزحمه وصول عوارض و مصرف تمبر عاید دفاتر اسناد رسمی می شود با میزان تمبر مصرفی آنها , كلاً به موارد قیدشده فوق قرائن مالیاتی می گویند.

این فعالیتها در صورتی از مالیات معافند كه از اول سال 81 به بعد از طرف وزارتخانه های ذیربط برای آنها پروانه بهره برداری صادر یا قرارداد استخراج و فروش منعقد شود و از تاریخ شروع یا بهره برداری یا استخراج به میزان 80 درصد و به مدت چهارسال و در مناطق كمتر توسعه یافته به میزان صد درصد و به مدت 10 سال از مالیات معاف می باشند. البته این معافیت شامل واحدهای تولیدی و معدنی كه در شعاع 120 كیلومتری مركز تهران و 50 كیلومتری مركز اصفهان و 30 كیلومتری مركز استانها و شهرهای با بیش از سیصد هزار نفر جمعیت می باشند ، نمی شود ولی شهركهای صنعتی استقرار یافته در شعاع 30 كیلومتری مراكز استانها و شهرهای مذكور در این مورد مستثنی می باشند.