مالیات

  1. رییس امور مالیاتی ( ممیزکل )
  2. هیات حل اختلاف مالیاتی ( بدوی )
  3. هیات حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر
  4. هیات ماده ۲۱۶ قانون مالیات های مستقیم
  5. شورای عالی مالیاتی
  6. هیات موضوع ماده ۲۵۱ مکرر
  7. دیوان عدالت اداری

الف- چنانچه حسابرس در رسیدگی های خود به مواردی برخورد کند که علیرغم عدم رعایت موازین قانونی و آئین نامه های مربوط تشخیص دهد که تعیین درآمد مشمول مالیات از طریق رسیدگی به دفاتر و اسناد و مدارک شرکت امکان پذیر است در این صورت، ضمن درج ایرادهای مشاهده شده در گزارش خود، درآمد مشمول مالیات را تعیین خواهد کرد.

ب- در صورتی که نتایج حاصل از رسیدگی های حسابرس حاکی از این باشد که تعیین درآمد مشول مالیات شرکت از طریق رسیدگی به دفاتر و اسناد و مدارک شرکت امکان پذیر نباشد و یا اینکه آثار مالیاتی ناشی از عدم رعایت موازین قانونی و آئین نامه های مربوط توسط شرکت به نحوی است که تعیین درآمد مشمول مالیات از طریق رسیدگی به دفاتر و اسناد و مدارک امکان پذیر نمی باشد، در این صورت ضمن ارائه گزارش حسابرسی مالیاتی مطابق فرم گزارش حسابرس مالیاتی، این موضوع را با ذکر دلایل مربوط به اداره امور مالیاتی منعکس خواهد کرد.

تنها شرکت هایی که به قصد واگذاری طی 12 ماه (از تاریخ تحصیل) تحصیل شده است و در تاریخ تهیه صورتهای مالی، شرایط واگذاری آن مشخص و فرآیند واگذاری آن نیز اساساً تکمیل شده باشد،از تلفیق مستثنی می شود (بندهای 9 و11 استاندارد 18) شرکتهایی که قبلاً مشمول تلفیق قرارگرفته اند، نتایج عملیات آنها باید تا زمان واگذاری، در صورت سود و زیان تلفیقی منظورگردد (بند 30 استاندارد).

دریافت اینگونه تسهیلات مالی در شرکت استفاده کننده از تسهیلات به دلیل عدم وقوع جریان واقعی ورود وجه نقد نباید در متن صورت جریان وجوه نقد شرکت انعکاس یابد . از سوی دیگر در پایان سال مالی هنگام محاسبه خالص جریان وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی با بکارگیری روش غیر مستقیم، در تحلیل مانده حسابهای مرتبط با رخداد مورد نظر، آثار این گونه تسهیلات باید حذف شود.

نظر به اینکه ارائه گزارش حسابرس ی توسط اعضای جامعه در ارتباط با اشخاص حقیقی مستلزم تهیه و ارائه گزارش

(صورتهای مالی ) توسط اشخاص مزبور می باشد که تاکنون استاندارد حسابداری در رابطه با محتوا و شکل صورتهای مالی آنان تدوین نشده است، لذا صدور گزارش حسابرسی تا تدوین استاندارد حسابداری فوق الذکر امکان پذیر نمی باشد.

هر موسسه حسابرسی به عنوان حسابرس شرکت اصلی برای اینکه بتواند نسبت به صورتهای مالی تلفیقی گروه اظهارنظر کند باید حسابرسی آن تعداد از شرکت های گروه را که جمع مبالغ داراییها و درآمد عملیاتی آنها بخش عمده ای از جمع مبالغ داراییها و درآمد عملیاتی مندرج در صورتهای مالی تلفیقی گروه را (برمبنای اطلاعات سال مالی قبل) تشکیل می دهد، راساً خود انجام دهد و در غیر اینصورت باید از پذیرش چنین رسیدگی خودداری کند.

با عنایت به مفاد ماده 105 قانون مالیاتهای مستقیم و نیز عدم پیش بینی زیان ناشی از فروش سهام در ماده 148 قانون مذكور و همچنین با استنتاج از بند 6 بخشنامه شماره 30545 سازمان امور مالیاتی، جهت تعیین درآمد مشمول مالیات، زیان ناشی از فروش سهام به عنوان هزینه قابل قبول تلقی نمی گردد.

انتقال نفت و گاز توسط لوله از مصادیق حمل و نقل پیش بینی شده در ماده 104 قانون مالیاتهای مستقیم است و مشمول کسر 5 درصد مالیات علی الحساب می باشد.

استفاده از فضای بام ساختمان دیگران و یا دیوار اشخاص دیگر مشمول مالیات اجاره املاک تلقی می شود.

وجوه اشاره شده از مصادیق وجوه اداره شده نیست و لذا مشمول بخشنامه شماره 28345 مورخ 1385/7/18 سازمان امور مالیاتی نمی باشد.