قراردادها و پیمانها

طبق ماده 552 قانون آیین دادرسی مدنی اگر دین وجه باشد و بدهکار دارای توانایی مالی پرداخت دین باشد و در صورت درخواست طلبکار دین را پرداخت نکند، خسارت عدم پرداخت یا تاخیر تادیه قابل مطالبه می باشد.

قراردادهای 3 ماهه معتبر بوده و منع قانونی ندارند و در صورت تمدید یک یا چندباره تبدیل به قراداد دائم نمی شوند.

هر زمانی، به هر دلیلی رابطه کارگری و کارفرمایی بین کارگر و کارفرما قطع شد و اگر کارگر خسارتی به کارفرما وارد نکرده بود، کارفرما مکلف است سفته یا چک تضمین حسن انجام کار را به کارگر عودت دهد.

گرفتن سفته یا چک از کارگر برا ضمانت حسن انجام کار منع قانونی ندارد و امری معتبر است.

 

 

شرایط و نکات دادن سفته یا چک تضمین حسن انجام کار به کارفرما

حداقل سابقه برای دریافت بیمه بیکاری 6 ماه کار در آخرین کارگاه و واحد صنفی است.

بر اساس ماده 148 قانون کار، حتی اگر کارگر یک روز برای کارفرما کار کند، کارفرما مکلف است او را بیمه کند.

پرسش:

حق اولاد با چه شرایطی به کارگران تعلق می گیرد؟ و اگر زن و شوهر در یک مجموعه (شرکت،کارگاه و....) کار کنند و همکار باشند چند حق اولاد به آنها تعلق میگیرد؟

پاسخ:

حق اولاد نیازمند 720 روز سابقه بیمه می باشد و سن اولاد باید کمتر از 18 سال باشد مگر اولاد دارای بیماری صعب العلاج باشد که سن او دیگر ملاک نیست.
در پاسخ به سوال دوم، کارفرما مکلف است به هردوی زن و مرد حق اولاد پرداخت کند.

سنوات خدمت بر مبنای آخرین حقوق دریافتی محاسبه می شود.

 1. ﻓﺮﺩ ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﺑﺎ ۶۰ ﺳﺎﻝ ﺳﻦ ﻭ ۲۰ ﺳﺎﻝ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ ﻣﯽﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﺎ ﺣﺪﺍﻗﻞ ﺣﻘﻮﻕ ﭘﺎﯾﻪ ﻭ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎﺯﻧﺸﺴﺘﻪ ﺷﻮﺩ .
 2. ﻓﺮﺩ ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﺑﺎ ۶۰ ﺳﺎﻝ ﺳﻦ ﻭ ﺯﯾﺮ ۲۰ ﺳﺎﻝ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺳﺎل های ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ ﺑﺎﺯﻧﺸﺴﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﺩ .
 3. ﻓﺮﺩ ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﺑﺎ ۶۰ ﺳﺎﻝ ﺳﻦ ﻭ ۱۰ ﺳﺎﻝ ﺳﺎﺑﻘﻪ

* ﺩﺭ ﺷﺮﺍﯾﻄﯽ ﮐﻪ ﻓﺮﺩ ﺯﯾﺮ ۱۰ ﺳﺎﻝ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽﺗﻮﺍﻧﺪ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺧﺮﯾﺪ ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﮐﺮﺩﻩ ﻭ ﺑﺎ ۱۰ ﺭﻭﺯ ﺣﻘﻮﻕ ﺑﺎﺯﻧﺸﺴﺘﻪ ﺷﻮﺩ .

 1. ﻓﺮﺩ ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﺑﺎ ۵۰ ﺳﺎﻝ ﺳﻦ ﻭ ۳۰ ﺳﺎﻝ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ ﺑﺎ ﺣﻘﻮﻕ ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺎﺯﻧﺸﺴﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﺩ .
 2. ﻓﺮﺩ ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﺑﺪﻭﻥ ﺷﺮﻁ ﺳﻨﯽ ﺑﺎ ۳۵ ﺳﺎﻝ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﻣﯽﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﺎﺯﻧﺸﺴﺘﻪ ﺷﻮﺩ .

* ﺣﺪﺍﮐﺜﺮ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺑﺮﺍﯼ ﭘﺬﯾﺮﺵ ﻭ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺩﺭ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺴﺘﻤﺮﯼ ۳۵ ﺳﺎﻝ ﺍﺳﺖ.

 1. ﺑﺎﺯﻧﺸﺴﺘﮕﯽ ﺑﺎ ۴۵ ﺳﺎﻝ ﺳﻦ ﻭ ۳۰ ﺳﺎﻝ ﺳﺎﺑﻘﻪ
 2. ﺑﺎﺯﻧﺸﺴﺘﮕﯽ ﺑﺎ ۵۵ ﺳﺎﻝ ﺳﻦ ﻭ ﺣﺪﺍﻗﻞ ۲۰ ﺳﺎﻝ ﺳﺎﺑﻘﻪ
 3. ﺑﺎﺯﻧﺸﺴﺘﮕﯽ ﺑﺎ ۲۰ ﺳﺎﻝ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻭ ۴۲ ﺳﺎﻝ ﺳﻦ ﺑﺮﺍﯼ ﻣﺸﻤﻮﻟﯿﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﮐﺎﺭ
 4. ﺑﺎﺯﻧﺸﺴﺘﮕﯽ ﺑﺎ ۲۰ ﺳﺎﻝ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻣﺘﻮﺍﻟﯽ ﯾﺎ ۲۵ ﺳﺎﻝ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻣﺘﻨﺎﻭﺏ ﺩﺭ ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺳﺨﺖ ﻭ ﺯﯾﺎﻥﺁﻭﺭ
 5. ﺑﺎﺯﻧﺸﺴﺘﮕﯽ ﺑﺎ ۲۰ ﺳﺎﻝ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺑﺪﻭﻥ ﺷﺮﻁ ﺳﻨﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﺟﺎﻧﺒﺎﺯﺍﻥ
 6. ﺩﺍﺷﺘﻦ ﺣﺪﺍﻗﻞ ۲۰ ﺳﺎﻝ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻭ ۴۵ ﺳﺎﻝ ﺳﻦ ﺑﺮﺍﯼ ﻣﻌﻠﻮﻻﻥ ﻋﺎﺩﯼ
 7. ﺩﺍﺷﺘﻦ ۳۵ ﺳﺎﻝ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺑﺪﻭﻥ ﺷﺮﻁ ﺳﻨﯽ
 8.  ﺩﺍﺷﺘﻦ ۵۵ ﺳﺎﻝ ﺳﻦ ﺑﺎ ﺣﺪﺍﻗﻞ۱۰ ﺳﺎﻝ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺣﻖﺑﯿﻤﻪ؛ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺑﯿﻤﻪﺷﺪﻩ ﻣﯽﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﺎ ۱۰ ﺳﺎﻝ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻭ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﺎ ۲۰ ﺳﺎﻝ، ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺑﺎﺯﻧﺸﺴﺘﮕﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺴﺘﻤﺮﯼ ﻭﯼ ﺑﻪ ﻣﯿﺰﺍﻥ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺣﻖﺑﯿﻤﻪ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ ‏( ﺑﯿﻦ ۱۰ ﺗﺎ ۲۰ ﺭﻭﺯ ﺣﻘﻮﻕ ‏) . ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﺎﺩﻩ ۱۱۱ ﻗﺎﺑﻞ ﺍﺟﺮﺍ ﻧﯿﺴﺖ ﻭ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺣﻘﻮﻕ ﻭﯼ ﺍﺯ ﺣﺪﺍﻗﻞ ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﺴﺘﻤﺮﯼ ﺗﺎ ﺣﺪﺍﻗﻞ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﻧﻤﯽﯾﺎﺑﺪ .
 9.  ﺑﺎﻧﻮﺍﻧﯽ ﮐﻪ ﺳﻦ ﺁﻥﻫﺎ ﺑﻪ ۵۵ ﺳﺎﻝ ﺭﺳﯿﺪﻩ، ﻭﻟﯽ ﺯﯾﺮ ۱۰ ﺳﺎﻝ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﻣﯽﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺣﻖﺑﯿﻤﻪ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﮐﺴﺮﯼ ﺗﺎ ﺩﻩ ﺳﺎﻝ ﺳﺎﺑﻘﻪ، ﺑﺎ ﺩﻩ ﺭﻭﺯ ﺣﻘﻮﻕ ﺑﺎﺯﻧﺸﺴﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ/دانستنیهای کارگر