اراضی املاک

تغییر کاربری اراضی زراعی و باغها و در موارد ضروری با هر قصد و انگیزه ای صورت گیرد ممنوع است

در صورتی که :

  • عملیات اجرایی منتهی به تغییر کاربری پس از تاریخ 15/4/1374 صورت پذیرفته باشد
  • باغ یا مزرعه خارج از محدوده قانونی شهرها و شهرک ها واقع شده باشد
  • جزء مواردی که از شمول قانون حفظ کاربری استثناء شده اند نباشد

هر گونه اقدامی که مانع از بهره برداری و استمرار کشاورزی در اراضی زراعی و باغها می گردد از جمله ایجاد بنا و برداشت یا افزایش شن و ماسه و سایر اقداماتی که بنا به تشخیص وزارت جهاد کشاورزی تغییر کاربری محسوب می شود .

هر زمینی  تا زمانی که شکل طبیعی داشته و هیچگونه دخالت فیزیکی توسط انسان در آن صورت نگرفته باشد زمین غیر احیا شده است، که در این صورت یا ملی و مرتعی است و یا موات است. به محض اینکه اقدامی از سوی انسان به منظور بهره برداری در زمین صورت بگیرد باید به آن زمین زمین احیا شده، نام نهاد.

قاضی از کارشناس میخواهد که با دانش خود معلوم کند که زمین مورد نظر از چه تاریخی احیا شده است  و یا  اینکه در تاریخی که قاضی تعیین میکند آیا زمین مورد نظر احیا شده بوده  و یا  بعد از آن  احیا شده است. قضات محترم معمولا یا سال تصویب قانون ملی شدن اراضی (۱۳۴۱) را ملاک احیا بودن یا ملی بودن زمین در نظر میگیرند یا زمان اجرای قانون و صدور برگ تشخیص  را مورد نظر قرار میدهند . گاهی هم بدون تعیین زمان از کارشناس میخواهند که سوابق احیا را تعیین کند . در هر صورت این کارشناس است که باید با روشهای علمی و توجه به ملاکهای فنی و تخصصی  و یاری از دانش  و  تجربه  خود به کمک قاضی بشتابد و به سوال وی پاسخ شایسته و صریح و مستدل و موجه بدهد تا قاضی بتواند با اطمینان حکم عادلانه صادرنماید .

سرقفلی بعنوان یک حق مالی قابل توقیف است و چنانچه مستاجر به موجب قرارداد اجاره ، اجازه انتقال به غیر را داشته باشد قابل تملک می باشد و اگر اجازه انتقال به غیر را نداشته باشد با توجه به قانون روابط موجر و مستاجر ، چنانچه مالک راضی به پرداخت حق کسب و پیشه در ازاء تخلیه ملک نباشد دادگاه می تواند دستور تملیک نماید .

چنانچه شرطی در خصوص تخلیه زودتر از موعد ننموده‌اید طبق موازین شرعی و قانونی مستاجر گرچه میتواند منزل را تخلیه نماید و لکن حق مطالبه پول پیش را تا پایان مدت ندارد، به علاوه باید اجاره‌بهاء مدتی هم که باقیمانده (اگرچه تخلیه نموده است) را بپردازد، مگر اینکه شما راضی به این باشید که تخلیه نماید و اجاره مدت باقیمانده را ندهند.

آخرین خریدار دعوی الزام به تنظیم سند را باید به طرفیت کسی مطرح کند که سند رسمی به نام ایشان میباشد و همه کسانی که قبل از خودش تا فردی که سند به نام اوست در معامله دخیل بوده‌اند، بنابراین شما نیز باید طرف دادخواست وی باشید.

در صورتی که اعسار به تقسیط در دادگاه پذیرفته شود نیاز به اخذ تامین(ضامن) نمی باشد.

با تقدیم دادخواست الزام خوانده به انجام تعهدات به محاکم حقوقی موضوع پیگیری شود.

سندی رسمی محسوب  می شود که دارای سه شرط زیر باشد:

  1. سند توسط مامور رسمی تنظیم اسناد تهیه شود.
  2. مامور صلاحیت تنظیم سند را داشته باشد.
  3. سند با رعایت مقررات قانونی تنظیم شده باشد.

هر گاه سندی سه شرط یاد شده را داشته باشد آن سند در صورتیکه دارای مهر یا امضاء دو طرف قرار داد باشد عادی محسوب میشود.

با تقدیم دادخواست الزام خوانده به انجام تعهدات به محاکم حقوقی موضوع پیگیری شود.