کارگری که در یکی از مشاغل سخت و زیان آور مشغول کار است با کارفرمای خود توافق نموده است بیش از ۶ ساعت در روز انجام وظیفه نموده و در صورت لزوم اضافه کاری نیز داشته باشد.آیا توافق مزبور صحیح است؟

چنانچه براساس آیین نامه کارهای سخت و زیان آور کارهایی سخت و زیان آور تشخیص داده شوند اجرای مواد ۵۲، ۶۱، ۶۵ قانون کار در مورد شاغلین آنها الزامی می باشد و رعایت نکردن آنها حتی اگر با درخواست یا موافقت کتبی کارگران باشد خلاف قانون و ممنوع بوده و مستوجب مجازات مقرر در ماده ۱۷۶ قانون کار خواهد بود.