کارفرما تا چه زمانی میتواند سفته یا چک تضمین را پیش خود نگه دارد؟

هر زمانی، به هر دلیلی رابطه کارگری و کارفرمایی بین کارگر و کارفرما قطع شد و اگر کارگر خسارتی به کارفرما وارد نکرده بود، کارفرما مکلف است سفته یا چک تضمین حسن انجام کار را به کارگر عودت دهد.