چک ضمانت داری که چند روز بعد موعد برگشت خورده باید چکارکنیم تاموجب ضرر واسم نشه؟

چک ضمانتی اصولاً تاریخ ندارد و اگر تاریخ داشته باشد متن چک مهم است و اینکه مرتبط با قرارداد است یا خیر در واقع چک ضمانتی صرفاً جنبه حقوقی دارد.