چک سفید امضا یعنی چی؟

منظور از سفید امضا بودن چک امضا نداشتن چک نمی باشد. زیرا در چنین صورتی سند مزبور چک نمی باشد (دارای اعتبار نمی باشد) بلکه حالتی را بیان می کند که چک امضا دارد اما از جهت محتوا و سایر موارد سفید است.