چک بی‌ محل و گواهی عدم پرداخت یعنی چه؟

چک صادر می‌شود تا بانک مبلغ مندرج در آن را بپردازد. خوب اگر مبلغ چک از موجودی ما در بانک بیشتر باشد طبیعی است  که بانک نمی‌تواند آن را پرداخت نماید؛ در نتیجه به این چک «بی‌محل» گفته می‌شود. بانک به تقاضای دارنده چک، یک گواهی صادر می‌کند که به آن «گواهی عدم پرداخت» گفته می‌شود.