Warning: Undefined property: stdClass::$secret_key in /home/zaeemeda/public_html/wp-content/plugins/mailster/classes/mailster.class.php on line 2954
چک بی‌ محل و گواهی عدم پرداخت یعنی چه؟ - موسسه حقوقی زعیم عدالت

چک بی‌ محل و گواهی عدم پرداخت یعنی چه؟

چک صادر می‌شود تا بانک مبلغ مندرج در آن را بپردازد. خوب اگر مبلغ چک از موجودی ما در بانک بیشتر باشد طبیعی است  که بانک نمی‌تواند آن را پرداخت نماید؛ در نتیجه به این چک «بی‌محل» گفته می‌شود. بانک به تقاضای دارنده چک، یک گواهی صادر می‌کند که به آن «گواهی عدم پرداخت» گفته می‌شود.