آیا چک به مبلغ بالا قابلیت شکایت کیفری دارد؟

مبلغ چک ارتباطی به کیفری و حقوقی بودن چک ندارد و همه چیز بستگی به صدور چک دارد.