چک به روز باشد یعنی چی؟

پرسش: چک به روز باشد یعنی چی؟ در خصوص پیگیری چک از طریق کیفری یکی از شروط این است که چک به روز باشد. آیا منظور این است که تاریخ صدور و ارائه به بانک یکی باشد؟

 

پاسخ: تاریخ صدور با تاریخ مندرج در چک باید یک تاریخ باشد.