Warning: Undefined property: stdClass::$secret_key in /home/zaeemeda/public_html/wp-content/plugins/mailster/classes/mailster.class.php on line 2954
چک بایستی دارای چه شرایطی باشد تا بتوان از لحاظ کیفری پیگیری نمود؟ - موسسه حقوقی زعیم عدالت

چک بایستی دارای چه شرایطی باشد تا بتوان از لحاظ کیفری پیگیری نمود؟

سوال: چک بایستی دارای چه شرایطی باشد تا بتوان از لحاظ کیفری پیگیری نمود؟ چک به روز باشد یعنی چی؟ یعنی در همان روز صادر و در همان تاریخ به بانک برده شود؟ اصل بر کیفری بودن چک است یا باید آن را ثابت کرد؟

پاسخ: مطابق قانون چک در صورتی می توان از طریق کیفری اقدام نمود که چک به صورت ضمانت و یا تحقق شرطی نبوده و یا بدون تاریخ و یا تاریخ واقعی صدور چک مقدم بر تاریخ مندرج در چک نباشد و یا به صورت سفید امضا نبوده باشد و همچنین می بایست ظرف ۶ ماه از تاریخ صدور برای اخذ وجه آن و همچنین ظرف شش ماه از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت شکایت نماید یعنی بعد از گذشت این یک سال دیگر از طریق کیفری نمی توان اقدام نمود. در صورت وجود هر یک از این موارد از طریق کیفری نمی توان اقدام نمود.