چکی که حواله کرد آن خط خورده اگر شخص دیگری آن را برگشت بزند آیا می تواند بر علیه صادره کننده چک شکایت کند؟

شکایت کیفری نمی توانید بنمایید از طریق حقوقی هم بعضی شعبات قبول می نمایند و برخی قبول نمی کنند.