چکی که حواله کرد آن خط خورده، شخص دیگری آن را برگشت زده می تواند بر علیه صادره کننده شکایت کند؟

شکایت کیفری نمی توانید بنمایید از طریق حقوقی هم بعضی شعبات قبول می نمایند و برخی قبول نمی کنند.