چکی داریم که صادر کننده فوت شده، متوفی دارایی ندارد می توان از ورثه مبلغ را طلب نمود یا نه؟

ا ارایه چک  به بانک محال علیه میتوانید نسبت به وصول وجه چک اقدام نمایید.در صورت عدم کفایت وجه در حساب ایشان گواهی عدم پرداخت بگیرید لیکن در صورت نداشتن ترکه نمیتوانید از اموال ورثه چیزی را تملک نمایید.