کسی بابت بدهی چک می دهد طلبکار به بانک مراجعه و اعلام مفقودی می کند، آیا مصداق کلاهبرداری یا دیگه ایی داره؟

خیر .دارنده ی چک می تواند به بانک مراجعه کند و جهت وصول ان اقدام نماید. صادرکننده ی چک باید اثبات کند که چک مفقود شده و ارتباط تجاری مستقیم یا مع الواسطه با دارنده ی چک ندارد و لکن اگر اثبات گردد که چک مفقودی نبوده، صادر کننده به دلیل اعلام مفقودی و مسدود نمودن حساب، قابل تعقیب کیفری می باشد.