چه مواردی از شمول قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مستثنا می باشد؟

موارد زیر از شمول قانون اصلاحی قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مستثنا شده اند :

احداث هر گونه گلخانه، دامداری مرغداری، پرورش ماهی و سایر تولیدات کشاورزی و کارگاههای صنایع تکمیلی و غذایی در روستاها که جهت بهینه کردن تولیدات بخش کشاورزی ایجاد و با رعایت ضوابط زیست محیطی و با موافقت سازمان جهاد کشاورزی در روستاها احداث شوند . تمامی زمینهایی که در محدوده قانونی روستاهایی که طرح هادی دارند، واقع هستند .