چنانچه نوبت کار کارگران نوبت کار، با روز تعطیل رسمی مقارن شود، آیا می توانند از تعطیلی مزبور برخوردار شوند؟

در صورت برخورد روز کاری کارگران نوبت کار با روز تعطیل رسمی، این قبیل کارگران حق استفاده از تعطیل مذکور را خواهند داشت و در صورت انجام کار ذیحق دریافت فوق العاده اضافه کاری طبق مقررات مربوط خواهند بود .