Warning: Undefined property: stdClass::$secret_key in /home/zaeemeda/public_html/wp-content/plugins/mailster/classes/mailster.class.php on line 2954
چنانچه سندی توسط ماموری که فاقد صلاحیت است صادر شود آیا آن سند دارای اعتبار است؟ - موسسه حقوقی زعیم عدالت

چنانچه سندی توسط ماموری که فاقد صلاحیت است صادر شود آیا آن سند دارای اعتبار است؟

سندی رسمی محسوب  می شود که دارای سه شرط زیر باشد:

  1. سند توسط مامور رسمی تنظیم اسناد تهیه شود.
  2. مامور صلاحیت تنظیم سند را داشته باشد.
  3. سند با رعایت مقررات قانونی تنظیم شده باشد.

هر گاه سندی سه شرط یاد شده را داشته باشد آن سند در صورتیکه دارای مهر یا امضاء دو طرف قرار داد باشد عادی محسوب میشود.