پیگیری نمودن سفته چگونه است؟

شما می توانید تحت عنوان مطالبه وجه سفته به طرفیت صادرکننده و در صورت  انتقال سفته به شما از طریق ظهرنویسی، علیه صادرکننده و ظهرنویسان به صورت تضامنی، اقامه دعوی نمایید. چنانچه ظرف مهلت ده روز از تاریخ سررسید، اقدام به واخواست سفته نموده باشید، قبول دعوای شما علیه ظهرنویسان منوط به اقامه ی دعوا ظرف مهلت یک سال از تاریخ اعتراض خواهد بود.