وضعيت پرداخت چكهايي كه با امضا و مهر قابل پرداخت است و اكنون چك با درج امضا ارائه شده، به چه صورت است؟

هر چند برابر قانون تجارت، امضا براي صدور چك كفايت مي كند، ولي درج مهر در كارت افتتاح حساب، توافق طرفين محسوب شده و عمل به توافقات، تكليف بانك خواهد بود. بنا براين چك فاقد مهر (در مواردي كه در كارت،‌ مهر پيش بيني شده است)‌قابل پرداخت نخواهد بود.