وضعیت پرداخت چکهایی که با امضا و مهر قابل پرداخت است و اکنون چک با درج امضا ارائه شده، به چه صورت است؟

هر چند برابر قانون تجارت، امضا برای صدور چک کفایت می کند، ولی درج مهر در کارت افتتاح حساب، توافق طرفین محسوب شده و عمل به توافقات، تکلیف بانک خواهد بود. بنا براین چک فاقد مهر (در مواردی که در کارت،‌ مهر پیش بینی شده است)‌قابل پرداخت نخواهد بود.