وزارت راه و شهر سازی در قراردادهای خود پیش پرداخت را که از شرایط عمومی پیمان هاست لغو کرده و هیچ ریالی را به عنوان پیش پرداخت به پیمانکار نمی دهد آیا کارفرما می تواند شرط مسلم و عمومی پیمان را لغو کند؟

چنانچه جزو اسناد قرارداد، شرایط عمومی پیمان باشد و پیش پرداخت استثناء نشده باشد، می بایستی پرداخت گردد. همچنین اگر محل اعتبار طرح عمرانی باشد نیز چون شرایط عمومی پیمان، بدون استثناء برآن حاکم خواهد بود، لذا به استناد ماده ۳۶ شرایط عمومی پیمان و آیین نامه تضمین معاملات دولتی مصوب ۱۳۹۴ هیأت وزیران، پیش پرداخت می بایستی پرداخت گردد  پس فقط در صورتیکه محل اعتبار طرح عمرانی نباشد و شرایط عمومی پیمان برقرارداد حاکم نگردد و یا پرداخت پیش پرداخت در آن استثناء شود، پیش پرداخت به پیمانکار پرداخت نخواهد شد.