همسرم بدون اطلاع منزل را ترك كرده و مقداری وسایل هم با خودش برده، الان تكلیف من چیست و چه كار باید بكنم؟

(سوال كننده مرد)

می‌توانید دادخواست الزام به تمكین به دادگاه ارائه نمایید.