همسرم بدون اطلاع منزل را ترک کرده و مقداری وسایل هم با خودش برده، الان تکلیف من چیست و چه کار باید بکنم؟

(سوال کننده مرد)

می‌توانید دادخواست الزام به تمکین به دادگاه ارائه نمایید.