هزینه های ثابت آپارتمان شامل چه هزینه هایی است؟

هزینه های ثابت، هزینه هایی است که باید به طور مساوی بین واحدها تقسیم و از آنها وصول شود. به عبارت دیگر این هزینه ها طبق ماده چهار قانون تملک آپارتمان ها به دلیل عدم ارتباط با مساحت زیر بنا به طور مساوی تقسیم خواهد شد زیرا مطابق ماده ۳۳ آیین نامه اجرایی هزینه های ثابت ارتباطی به میزان مساحت زیربنا ندارد و از قبیل هزینه های مربوط به سرایدار نگهبان، متصدی آسانسور، هزینه های نگهداری تأسیسات، قسمت های مشترک و … است.