هرگاه زوج درخواست طلاق زوجه خود را به دادگاه ارائه كند و زوجه از آمدن به دادگاه امتناع كند. با توجه به اینكه زوجه تمام حق و حقوق خود را دریافت نموده آیا بدون حضور زوجه دادگاه حكم طلاق را صادر می‌كند؟

با توجه به اینكه حق طلاق با مرد است و زوجه هم كلیه حقوق خود را دریافت كرده است، لذا در صورت عدم حضور در دادگاه، رای طلاق غیابی صادر می‌شود.