نکات مهم در تنظیم عقد قراردادهای مبایعه نامه چیست؟

عقد: عبارت است از این که یک یا چند نفر در مقابل یک نفر یا چند نفر دیگر متعهد بر انجام دادن کاری شوند که مورد قبول آن ها باشد. در عقد قراردادها میبایست دقت شود که اگر کسی به انجام دادن امری متعهد شود و از انجام دادن آن خود داری کند، در صورت تخلف مسئول خسارات طرف مقابل خواهد بود در انجام دادن هر گونه معامله اعم از معاملات مال منقول و غیر منقول ابتدا خریدار میبایست کلیه اسناد و مدارک مربوط به مال مورد معامله را رویت و با مشخصات کامل فروشنده مطابقت نماید. چه بسا افرادی با توسل به اعمال متقلبانه اقدام به فروش مال دیگران کرده وبدون اجازه مالک اصلی به انعقاد عقود اقدام نموده اند. نکته دیگر که میبایست حتما رعایت شود این است که خریدار منزل یا ملک یا زمین میبایست تا تصفیه حساب کامل بانکی عوارض شهرداری، مالیات، آب، برق، گاز و تلفن مبلغی را نزد خود نگه داشته و پس از پرداخت کامل کلیه دیون و بدهی های متعلقه نسبت به پرداخت مابقی مورد معامله اقدام نماید. در غیر این صورت پس از پرداخت کلیه مبلغ، اکثر فروشندگان از پرداخت بدهی های معوقه سر باز میزنند.

در عقد بیع میبایست پس از توافق خریدار و فروشنده در معامله، قیمت دقیق و کامل مال مورد معامله و همچنین مقدار جنس، وصف، زمان تحویل، خسارات و غیره مشخص و قید شود. میبایست توجه نمود که معامله چیزی که خرید و فروش آن از نظر قانونی ممنوع است یا چیزی که مالکیت و منفعت عقیدتی ندارد و یا چیزی که فروشنده قدرت بر تسلیم آن ندارد مانند خرید و فروش مشروبات الکلی باطل است.