نرخ مالیات بر حق واگذاری (سرقفلی) مغازه چقدر است؟

اگر حق واگذاری از سال ۸۱ به بعد واگذار شده باشد مالیات آن برابر با ۲ درصد وجوه دریافتی حق واگذاری مغازه مزبور می باشد مثلاً‌ مغازه ای كه به مبلغ ۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال به فروش میرسد مالیات آن برابر با ۲/۰۰۰/۰۰۰ ریال خواهد بود .