نرخ مالیات بردرآمد حقوق چقدر است؟

در مورد کارکنان دولت پس از کسر معافیت های مکرر در قانون ۱۰ درصد می باشد سایر حقوق بگیران پس از کسر معافیت های مقرر تا مبلغ چهل و دو میلیون ریال ۱۰ درصد و مازاد بر نرخ ماده ۱۳۱ قانون مالیاتهای مستقیم خواهد بود.