نرخ مالیات بردرآمد حقوق چقدر است؟

در مورد كاركنان دولت پس از كسر معافیت های مكرر در قانون ۱۰ درصد می باشد سایر حقوق بگیران پس از كسر معافیت های مقرر تا مبلغ چهل و دو میلیون ریال ۱۰ درصد و مازاد بر نرخ ماده ۱۳۱ قانون مالیاتهای مستقیم خواهد بود.