نحوه پر کردن گزینه های سفته را توضیح دهید و اینکه ضمانت در کجای سفته می بایست قید شود؟

در سفته می بایست نام متعهد و متعهدله (طلبکار) و مبلغ مورد تعهد با امضای متعهد درج شود. ضمانت با قید عنوان ضمانت می تواند رو یا پشت سفته امضا شود.