نحوه پرداخت ثمن (قیمت) معامله به چه صورتی است؟

پرداخت ثمن (قیمت) معامله می تواند همزمان با تحویل مبیع (چیزی که فروخته شده) باشد و یا قبل و بعد از آن به صورت یکجا و یا اقساط باشد و اگر تحویل مبیع (چیزی که فروخته شده) و یا پرداخت ثمن (قیمت) همزمان نباشد لازم است میزان و زمان پرداخت به موجب قرارداد کتبی معین شود. یک شیوه معمول پرداخت ثمن (قیمت) معامله، در قراردادهای فروش به این صورت است که خریدار،  مبلغ مورد معامله رادر سه یا چهار قسط همزمان با عقد قرارداد، زمان تنظیم سند رسمی در دفتر خانه و روز تحویل ملک به فروشنده می پردازد.