نحوه خرید ملک چگونه است؟

بررسی دقیق سند مالکیت از نظر مشخصات مالک، شماره پلاک ثبتی ملک و محل وقوع آن، متراژ زمین و بنا، بهای ملک و تعیین دقیق چگونگی پرداخت ثمن، تعهد فروشنده به انجام شدن تشریفات اداری مربوط به تنظیم سند انتقال، مانند اخذ پایان کار مفا صاحساب از دارایی و. . . مشخص شدن دفترخانه اسناد رسمی و زمان حضور در دفترخانه برای تنظیم سند رسمی و خسارت تاخیر فروشنده در انتقال سند از جمله موارد مهمی است که در هنگام معامله بایستی به دقت بررسی شود.