نحوه اجرای تبصره ۲ ماد ه ۵ آئین نامه اجرایی تبصره ۴ قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذیصلاح به عنوان حسابدار ۱۳۸۶ چگونه است؟

الف- چنانچه حسابرس در رسیدگی های خود به مواردی برخورد کند که علیرغم عدم رعایت موازین قانونی و آئین نامه های مربوط تشخیص دهد که تعیین درآمد مشمول مالیات از طریق رسیدگی به دفاتر و اسناد و مدارک شرکت امکان پذیر است در این صورت، ضمن درج ایرادهای مشاهده شده در گزارش خود، درآمد مشمول مالیات را تعیین خواهد کرد.

ب- در صورتی که نتایج حاصل از رسیدگی های حسابرس حاکی از این باشد که تعیین درآمد مشول مالیات شرکت از طریق رسیدگی به دفاتر و اسناد و مدارک شرکت امکان پذیر نباشد و یا اینکه آثار مالیاتی ناشی از عدم رعایت موازین قانونی و آئین نامه های مربوط توسط شرکت به نحوی است که تعیین درآمد مشمول مالیات از طریق رسیدگی به دفاتر و اسناد و مدارک امکان پذیر نمی باشد، در این صورت ضمن ارائه گزارش حسابرسی مالیاتی مطابق فرم گزارش حسابرس مالیاتی، این موضوع را با ذکر دلایل مربوط به اداره امور مالیاتی منعکس خواهد کرد.