میزان عوارض تغییر کاربری چقدر است؟

در مواردی که به اراضی زراعی و باغها طبق مقررات، مجوز تغییر کاربری داده می شود، مالک موظف است معادل هشتاد درصد قیمت روز زمین را با احتساب ارزش زمین پس از تغییر کاربری به عنوان عوارض، به حساب خزانه داری کل واریز کند .