موارد ضروری تغییر کاربری کدامند؟

در برخی موارد تغییر کاربری اراضی زراعی و باغها ضروری است. تشخیص موارد ضروری تغییر کاربری اراضی زراعی و باغها در هر استان به عهده کمیسیونی مرکب از رئیس سازمان جهاد کشاورزی، مدیر امور اراضی، رئیس سازمان مسکن و شهرسازی، مدیر کل حفاظت محیط زیست آن استان و یک نفر نماینده استاندار می باشد .

این کمیسیون در تشخیص موارد ضروری تغییر کاربری اراضی زراعی و باغها موظف است موارد زیر را رعایت کند :

  • اخذ مجوز لازم از دستگاه اجرایی ذیربط متناسب با کاربری جدید توسط متقاضی
  • ضوابط طرح های کالبدی، منطقه ای و ناحیه ای مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
  • مطالبه مصوبه ستاد فرماندهی نیروهای مسلح در رسیدگی به درخواست نیروهای مسلح
  • ضوابط حفظ محیط زیست، تداوم تولید و سرمایه گذاری
  • استانداردهای اصول و ضوابط فنی مربوط مطابق مجوزهای صادره از سوی دستگاه ذیربط

* افرادی که درخواست تغییر کاربری اراضی زراعی و باغهای خود را دارند می توانند با در اختیار داشتن مدارک لازم به کمیسیون مذکور در استان محل وقوع ملک مراجعه کنند .

کمیسیون مذکور موظف است ظرف حداکثر ۲ ماه نظر خود را اعلام کند

* تصمیم کمیسیون دائر بر رد درخواست تغییر کاربری قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری می باشد