مواردی که نباید عوارض پرداخت شود کدامند؟

احداث ساختمان مسکونی تا ۵۰۰ متر برای یک بار، دامداری، مرغداری، پرورش آبزیان، تولیدات گلخانه ای و واحدهای صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی و صنایع دستی و اراضی مورد نیاز طرح های تملک و دارائی های سرمایه ای مصوب مجلس شورای اسلامی ( ملی – استانی ) و طرح های خدمات عمومی مورد نیاز مردم.