مهلت اعمال حق فسخ در معاملات چقدر است؟

اگر در قرارداد، مدت زمانی مشخص برای اعمال حق فسخ را در نظر گرفته شده باشد فسخ  قرارداد خارج از مدت تعیین شده این حق را زایل می کند. و اگر منوط به تحقق شرطی بوده و یا جزء اختیارات باشد باید به محض تحقق شرط و یا اطلاع از نقض قرارداد، از حق فسخ استفاده شود.