مهریه من ۶ دانگ منزل است به صورت عندالاستطاعه ولی همسرم الان استطاعت پرداخت ندارد. ایشان ۸۰۰ هزار تومان طلا برای من خریده است، آیا می‌توانم این طلاها را جای بخشی از مهریه خود بردارم؟

تا همسرتان طلاها را مطالبه نكرده است می‌توانید نزد خود نگاه دارید، هرگاه مطالبه كرد در دعوای متقابل مطالبه مهریه شما می‌توانید این میزان طلا را در قبال بخشی از مهریه خودتان توقیف كنید.