من ۱۵ میلیون تومان سفته از کسی گرفتم که تاریخ سررسید ندارد آیا من می توانم به دادگاه مراجعه کنم و به چه شکل است؟

بله میتوانید شخصا با پرکردن سفته و زدن تاریخ در روز تقدیم دادخواست اقدام به طرح دعوا نمایید باید به دادگاه حقوقی مراجعه و با تقدیم دادخواست وابطال تمبر که مبلغ قابل توجهی است و درخواست اجرای قرارتامین خواسته درصورتی که اموالی از خوانده سراغ داشته باشید اموال خوانده دعوا را توقیف نمایید.