من بدهکار هستم بابت چک برگشتی و سفته (سفته به عنوان ضمانت) برایم هیچ احضاریه ای نیامده اما طلبکار مدعی شده حکم ورود به منزل را گرفته

پرسش: من بدهکار هستم بابت چک برگشتی و سفته (سفته به عنوان ضمانت) برایم هیچ احضاریه ای نیامده اما طلبکار مدعی شده حکم ورود به منزل را گرفته. آیا چنین چیزی امکان داره (مثلا از طریق دادن آدرس غلط بدهکار به دادگاه) یا بلوف زده؟

پاسخ: حکم ورود به منزل در خصوص چک برگشتی داده نخواهد شد و فقط می توانند حکم جلب سیار شما را گرفته و در صورت رویت شما ، جلبتان کنند.