من بدهكار هستم بابت چك برگشتي و سفته (سفته به عنوان ضمانت) برايم هيچ احضاريه اي نيامده اما طلبكار مدعي شده حكم ورود به منزل را گرفته

پرسش: من بدهكار هستم بابت چك برگشتي و سفته (سفته به عنوان ضمانت) برايم هيچ احضاريه اي نيامده اما طلبكار مدعي شده حكم ورود به منزل را گرفته. آيا چنين چيزي امكان داره (مثلا از طريق دادن آدرس غلط بدهكار به دادگاه) يا بلوف زده؟

پاسخ: حکم ورود به منزل در خصوص چک برگشتی داده نخواهد شد و فقط می توانند حکم جلب سیار شما را گرفته و در صورت رویت شما ، جلبتان کنند.