منظور از چک حقوقی و چک کیفری چیست؟

در این موارد چک دارای وصف حقوقی می‌باشد:

  • در صورتی که چک دارای وعده باشد.
  • هرگاه چک بابت تضمین انجام تعهد یا تضمین انجام معامله ای صادر شده باشد.
  • هرگاه چک سفید امضاء صادر شده باشد.
  • در صورتی که ثابت گردد چک بدون تاریخ صادر شده است
  • هرگاه وصول وجه چک منوط به تحقق شرطی شده باشد.
  • هرگاه ثابت شود چک بابت معاملات نامشروع یا ربا ( بهره ) صادر شده است.
  • هرگاه دارنده چک تا ۶ ماه از تاریخ صدور چک برای وصول آن به بانک مراجعه نکند یا ظرف ۶ ماه از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت ( یعنی برگشتی از بانک ) شکایت ننماید.

بغیر از موارد فوق قانون به صدور چک بلامحل بعنوان یک جرم نگاه نموده است و می توان با مراجه به دادسرا تعقیب کیفری صادر کننده چک و مجازات وی را خواستار شد.