منظور از وراثت طبقه دوم و سوم چه کسانی هستند؟

وراث طبقه دوم  : اجداد، برادر، خواهر و اولاد آنها
وراث طبقه سوم : عمو، عمه، دايی، خاله و اولاد آنها