منظور از سال در احتساب مرخصی استحقاقی سالانه کارگران چیست؟ سال تقویمی یا سال کاری کارگر؟

سال چه در احتساب مرخصی سالانه و چه در ذخیره آن، سال کاری کارگر است ( که از تاریخ شروع به کار آغاز و تا ۱۲ ماه بعد ادامه دارد )، هرچند که در برخی کارگاه ها به جهت امکان سهولت محاسبه و ایجاد هماهنگی، عرف و روال سال تقویمی شمسی است .